O nás

Vznik a činnost atelieru

Firma ATELIER URBI, spol. s r.o. vznikla k datu 1. 1. 2001 transformací firmy Ing. arch. Jana Benešová, ATELIER URBI (založena 1. 7. 1991 po rozpadu Stavoprojektu Brno a jeho Urbanistického střediska). Firma se od prvopočátku specializuje na zpracování širokého spektra územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

V předchozích letech spolupráce s Ing. arch. Martou Kneslovou, Ing. arch. Jiřím Augustínem, Ing. arch. Janem Špiritem, Ing. arch. Jiřím Kučerou, Mgr. Ing. arch Anežkou Sedlákovou, Phd., Ing. Štěpánem Malachem, Ing. arch. Josefem Knotkem a dalšími.

Kolektiv

Ing. arch. Jana Benešová
autorizovaný architekt, jednatel firmy
Ing. arch. Martina Kabelková
autorizovaný architekt v oboru územního plánování, jednatel firmy
Ing. Hana Vyvialová
zahradní a krajinářský architekt, autorizovaný projektant ÚSES
Ing. arch. Michaela Bartíková
architekt, urbanista
Ing. Petr Šedivý
územní a prostorový plánovač

Ing. arch. Jana Benešová

Absolvent VUT FAST Brno, obor Architektura se specializací urbanismus a územní plánování (r. 1968).

Odborná praxe:
Od roku 1968 do roku 1991 praxe v Urbanistickém středisku Stavoprojektu Brno, od r. 1974 vedoucí urbanistické skupiny. Zpracování řady územních plánů sídelních útvarů, územních plánů zón a  urbanistických studií, zejména pro okresy Brno - venkov a Vyškov, také pro Třebíč, Břeclav a další. Participace na společných úkolech Urbanistického střediska (např. Urbanizace krajů ČSSR s vedením prací na části Průmyslová výroba). Od roku 1991 soukromý projektant, v r. 1993 autorizace pro obory územní plánování, pozemní stavby, interiérová tvorba, zahradní a krajinářská tvorba - zapsána v seznamu autorizovaných osob, vedeném ČKA pod pořadovým číslem 01 504. Členka ČKA a Asociace  pro  urbanismus a územní plánování. Od 1. 1. 2001 jednatel Atelieru URBI spol. s r.o.

Ing. arch. Martina Kabelková (roz. Příleská)

Absolvent Fakulty architektury VUT Brno, obor Architektura (r. 2003). Autorizovaný architekt v oboru územního plánování.

Odborná praxe:
Od r. 2001 OSVČ - práce na územních plánech v CAD technologiích pro autorizovaného architekta Ing. arch. Václava Zemánka. V letech 2003 - 2016 Institut regionálních informací, s. r. o. (IRI) - práce v GIS aplikacích v oboru územního plánování. Od r. 2017 OSVČ - práce na územních plánech v GIS a CAD technologiích, zpracování územně analytických podkladů v GIS technologiích pro ÚÚR, spolupráce s Atelierem URBI, s.r.o., kde je od r.2019 jednetalem firmy.

Ing. Hana Vyvialová (roz. Zemanová)

Absolvent Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, obor Zahradní a krajinářská architektura (r. 2009). Autorizovaný projektant územních systému ekologické stability.

Odborná praxe:
Během studia: mapování pro ÚAP a hodnocení krajinného rázu, ORP Dobříš, (2008, pro TriaGIS, s.r.o., Benešov), mapování městské zeleně, Vlašim, (2008 pro TriaGIS, s.r.o., Benešov), od r. 2009 zaměstnancem Atelieru URBI.

Ing. arch. Michaela Bartíková

Absolvent Fakulty stavební VUT Brno, obor Architektura a rozvoj sídel (r. 2021)

Odborná praxe:
Během studia: GSERVIS CZ, s.r.o. (Výpomoc v projekci 6/2016 – 10/2017), InfoTel, spol. s r.o. (Samostatný technický pracovník 11/2017 – 4/2019), od roku 2018 spolupráce s Ateliérem UBRI, kde je od roku 2021 v trvalém pracovním poměru.

Ing. Petr Šedivý

Absolvent Fakulty životního prostření ČZU v Praze, obory Územní plánování a Prostorové plánování (r. 2019)

Odborná praxe:
Během studia: ČZU v Praze, spolupráce na Územní studii krajiny SO ORP Černošice (r. 2018), MMR odbor územního plánování, řízená odborná stáž (2018), spolupráce s Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, Ph.D. na zpracování územně plánovacích dokumentací (od 2019 do 2021). Po dokončení studia v letech 2019 - 2021 zaměstnán na ČZU v Praze, pracovník pilotního projektu konceptu živých krajin - Středočeský kraj: Region udržitelného hospodaření s vodou. Od roku 2021 spolupráce na zpracování územně plánovacích dokumentací s Atelierem URBI.

Spolupráce na zakázkách (subdodavatelé)

Doprava:
Ing. Rostislav Košťál, projekce dopravy
a další
Technická infrastruktura:
Ing. Vítězslav Vaněk, vodní hospodářství
Ing. Jaroslav Opat, energetika, spoje
a další
Přírodní podmínky, životní prostředí, SEA:
AGERIS, s.r.o.
Löw & spol. s.r.o.
Ing. Pavla Žídková, vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Krajinná architektura a zeleň, vizualizace:
Ing. Daniel Matějka, autorizovaný krajinný architekt
Ing. Lukáš Lattenberg, vizualizace, zahradní a krajinná architektura
IT:
Bc. Martin Apjar, externí IT system administrator